فهرست بستن

منصور معتمدی

دکتر منصور معتمدی

استاد فقید، دکتر منصور معتمدی

نام: منصور معتمدی
تولد: 1325
درگذشت: 1394/03/21 / اصفهان
ملیت: ایرانی
مدارک دانشگاهی: 
— دكترا ریاضی جبر شركت پذیر از دانشگاه شهید چمران اهواز (اخذ مدرک: 1373/01/01)
—  كارشناسی ارشد ریاضی جبر از دانشگاه شیراز (اخذ مدرک: 1352/01/01)
— كارشناسی ریاضی محض از دانشگاه اصفهان (اخذ مدرک: 1348/01/01)
افتخارت: پژوهشگربرگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده (فروردین 1374)
مقالات فارسی چاپ شده در نشریات:
کاربرد قضیه تعمیم یافته پایه هیلبرت
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله مجله علوم دانشگاه شهید چمران، درجه ISC، شماره مجله 10، صفحه 1 – 8 ، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز، 1381/11/01
حوزه اقلیدسی و حوزه ایدال‌ای اصلی
رضا رضائیان‌فراشاهی: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، مجله مجله گلچین ریاضی، درجه علمی – ترویجی ، شماره مجله 2، صفحه 63 – 83، ناشر دانشگاه شیراز، 1384/12/01
قضیه گلدی
احمدد حقانی: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی – ترویجی، شماره مجله 40، صفحه 1 – 14، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1387/01/01
اعداد چهاربرگی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی – ترویجی، شماره مجله 21، صفحه 60 – 71، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1363/01/02
اعداد فیبوناتچی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله پیك ریاضی، درجه خبری، شماره مجله 1، صفحه 1 – 18، ناشر دانشگاه صنعتی اصفهان، 1367/01/02
تابع كامل ادیلر
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله پیك ریاضی، درجه خبری، شماره مجله 1، صفحه 328 – 343، ناشر دانشگاه صنعتی اصفهان، 1367/01/02
ماتریسهای بالامثلثی 2×2
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی – ترویجی، شماره مجله 23، صفحه 47 – 54، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1367/01/02
قضیه لاگرانژ، قضیه فرما و حدس گلدباخ در ماتریسهای صیحح
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی – ترویجی، شماره مجله 1، صفحه 29 – 39، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1376/01/01
حوزه اقلیدسی و حوزه ایدال های اصلی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله گلچین ریاضی، درجه علمی – ترویجی، شماره مجله 1، صفحه 63 – 83، ناشر دانشگاه شیراز، 1384/03/01
حلقه چهارگانها
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی – ترویجی، شماره مجله 00، صفحه 23 – 37، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1379/06/30
از دترمینان تا ماتریس
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی – ترویجی، شماره مجله 0، صفحه 19 – 26، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1363/06/31
بعد فضای برداری و بعد گلدی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله نشر ریاضی، درجه نامشخص، شماره مجله 3، صفحه 18 – 22، ناشر مركز نشر دانشگاهی، 1371/06/31
مشبكه های z-ایدآل های (C(X
فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، مسعود درویشی: نویسنده دوم، منصور معتمدی: نویسنده سوم، مجله علوم دانشگاه شهید چمران، درجه ISC، شماره مجله 24، صفحه 27 – 36، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388/10/01
 
مقالات فارسی ارائه شده در همایش ها
 
طول و عرض مجموعه های مرتب
منصور معتمدی: نویسنده اول، نخستین كنفرانس آموزش ریاضی ایران، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، 1375/01/01
کتاب ها:
آنالیز مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، منصور معتمدی: ویراستارعلمی
آشنایی بانظریه حلقه ها
محور علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستارعلمی
مقدمه‌ای بر جبر تعویض‌پذیر و نظریه اعداد
محور علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، منصور معتمدی: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستارعلمی
آشنایی بانظریه حلقه ها
محور مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستارعلمی
مشتق و انتگرال در Rn
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، علی رضایی علی آباد: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستارعلمی، فریبرز آذرپناه: مترجم اول، فضل اله عزیزی: مترجم دوم، منصور معتمدی: مترجم سوم
آنالیز ریاضی مقدماتی
محور علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، عبدالجبار بدیع الزمان: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی
آنالیز ریاضی مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: مترجم، منصور معتمدی: ویراستار علمی اول، محمدهادی فراهی: ویراستار علمی دوم، سال چاپ 1379
مقدمه‌ای بر جبر تعویض‌پذیر و نظریه اعداد
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستار علمی، منصور معتمدی: مترجم، سال چاپ 1383
نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، عبدالجبار بدیع الزمان: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، نسرین شیرعلی: نویسنده سوم، سال چاپ 1385
آنالیز مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، محمدهادی فراهی: ویراستار علمی اول، منصور معتمدی: ویراستار علمی دوم، نورالله نژادصارمی: ویراستار علمی سوم، سال چاپ 1387
آشنایی با نظریه حلقه‌ها (ویرایش سوم)
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، منصور معتمدی: نویسنده اول
 
آشنایی با نظریه حلقه ها
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، احمدد حقانی: ویراستار علمی اول، محمدرضا درفشه: ویراستار علمی دوم، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستار علمی سوم، سال چاپ 1367
سری های فوریه
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، قدرت قاسمی پور: ویراستار ادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی، عبدالجبار بدیع الزمان: مترجم، سال چاپ 1387
نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، منصور معتمدی: نویسنده اول، نسرین شیرعلی: نویسنده دوم، سال چاپ 1385
نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ دوم، نسرین شیرعلی: نویسنده، منصور معتمدی: نویسندگان، محمود رضایی دشت ارژنه: ویراستار ادبی، رستم محمدیان: ویراستار علمی، سال چاپ 1393
مقدمه ای بر نظریه گروه ها و حلقه ها
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، نسرین شیرعلی: نویسنده، قدرت قاسمی پور: ویراستار ادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی، سال چاپ 1391
 
پایان نامه ها
— بعد نوتیر مدولهای آرتینی ، مقطع دكترا ، دانشجو عبدالرحمن ساجدی نژاد ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01
— مدول‌های تماماً اول و زیر مدول‌های اول Fully Prime Modules and Prime Submodules ، مقطع دكترا ، دانشجو هاشم كوهی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
— مدول‌ها و زیرمدول‌های اول كلاسیك Classical Prime Modules and Prime Submodules ، مقطع دكترا ، دانشجو محمود بهبودی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
— حلقه های دوطرفه ، مقطع دكترا ، دانشجو عبدعلی كوچك پور ، منصور معتمدی : مشاور ، 1376/01/01
— حلقه های به طور اصلی انژكتیو ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو روح‌اله الهام‌نیا ، منصور معتمدی : راهنما ، 1375/01/01
— مطالعه حلقه ماتریسهای مثلثی صوری ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو ویدا احمدی‌دول‌امیری ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01
— مدولهای اول و نیمه اول ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو جعفر ملك ‌محمدزاده ‌گله ، منصور معتمدی : مشاور ، 1379/01/01
— مشخص سازی اقلیدسی گونه حوزه ایده آلهای اصلی-دد كیند-كرول -تجزیه یكتا ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو رضا رضائیان‌فراشاهی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01
— بررسی حالت‌های فشرده اسپینی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو شروین سعادت ، مجتبی جعفرپور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
— حلقه‌های قویا اول یكه‌دار و رادیكال‌های وابسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مهدی ابراهیمی درچه ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، نسرین شیرعلی : مشاور ، 1383/01/01
— ریخت‌های نیم منظم ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو ثریا بیرانوند ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1387/01/01
— شبكه z- ایدآل های cx ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مسعود درویشی ، فریبرز آذرپناه : راهنما ، فریبرز آذرپناه : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
— بعد گلری حلقه‌ها و مدول‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو فاطمه سبقت ، نسرین شیرعلی : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
— حلقه‌های با خاصیت (A) و توزیع آنها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد عیسی وند محمدی ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1387/01/01
— حلقه‌های اصلی تصویری و حلقه‌های اصلی تصویری تعمیم‌یافته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حسین موسایی قلعه عبدالشاهی ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
— مدولها با خاصیت اشتراك جمعوند ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مهدی فرشی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1374/01/01
— شرط اور روی حلقه های چندجمله ای و سریهای توانی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حسین زارع‌پور ، منصور معتمدی : راهنما ، 1376/01/01
— تاثیر عدد اصلی زیر مجموعه های خاص بر ساختار حلقه ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محسن نصرابادی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1376/01/01
— حلقه های تماماً اول وحلقه های تقریباً تماماً اول ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو یاسمین بركات ، منصور معتمدی : مشاور ، 1377/01/01
— بررسی قضیه كرول اسمیت برای مدولهای پیاپی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمدهاشم اعتمادزاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1377/01/01
— نشاندن حلقه های با بعد كرول در حلقه های آرتینی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حمید گازر ، منصور معتمدی : راهنما ، 1377/01/01
— حلقه هایی كه رده مورتیابشان حلقه های ماتریسی است ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو رستم محمدیان ، منصور معتمدی : راهنما ، 1378/01/01
— تجزیه ماتریسهای مربع روی یك هیات مختلط به ماتریسهای هرمتین با پوچی معین و تعمیم آنها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمدحسن حسین‌زاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1378/01/01
— حلقه‌های آرمنداریز، گاوسی و تحویل یافته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو افسانه نژادزاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1380/01/01
— گراف، مقسوم‌علیه‌های صفر حلقه تعویض‌پذیر ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد ساكی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1382/01/01
— كشسانی در حلقه‌های چندجمله‌ای ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو علی بهزادی ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1382/01/01
— شمارش‌پذیری بعد نویتری مدول‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو نسرین شیرعلی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1382/01/01
— شرط اسكولم در حلقه‌ چندجمله‌ای‌های با مقدار صحیح ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مظفر آبسردی ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1382/01/01
— الف-o- انژكتیو ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو احسان ممتحن ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1382/01/01
— مینیمال ابرحلقه‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو فرشته مشیری ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1384/01/01
— همریختی‌های متناهی در حلقة توابع پیوسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو میترا فتحی ، منصور معتمدی : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، فریبرز آذرپناه : مشاور ، 1384/01/01
— حلقه‌های با حذف داخلی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو سمیه مهر علی نژادیان ، منصور معتمدی : راهنما ، نسرین شیرعلی : مشاور ، 1384/01/01
— مدول‌ها با هم‌ریختی‌های فراوان ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد كریمی ، منصور معتمدی : راهنما ، شاپور رحیم پور : مشاور ، 1386/01/01
— خوش تركیبی مدول‌های پیوسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو سمانه جوان ، منصور معتمدی : راهنما ، شاپور رحیم پور : مشاور ، 1386/01/01
— بررسی ایده‌آل‌های وابسته به G ایدالها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو علیرضا علیزاده‌مدقم ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، مهرداد نامداری : مشاور ، منصور معتمدی : مشاور ، 1389/12/22
تجربیات علمی و اجرایی
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو شورای تخصصی گروه ریاضی 1375/01/01 تا 1375/12/29
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو هیات تحریریه مجله علوم دانشگاه 1378/01/01 تا 1378/12/29
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو كمیته تالیف و ترجمه دانشكده علوم 1380/01/01 تا
 
طرح های تحقیقاتی
جبر وقوع ، منصور معتمدی : مجری دوم
کارگاه های آموزشی
مجامع علمی
انجمن ریاضی لندن L.M.S 1361/01/01 تا
Amerivan Mathematices Society 1362/12/01 تا 1983/10/02
Society of general microbiology (Sgm) 1362/08/01 تا 1983/08/02
مقالات خارجی چاپ شده در نشریات
On Topological Spaces X Determined by the Torsion Elements of C(X) ، Ali Rezaei Aliabad : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Journal of Mathamatical Extension ، ، JournalNumber 2 ، Page 1 – 14 ، Publisher دانشگاه آزاد شیراز ، 01-05-2014
ASCENDING CHAINS IN LATTICES WITH KRULL DIMENSION ، mansoor motamedi : First author،Mehrdad Namdari : second author،N SH : Third author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 198 ، Page 247 – 255 ، Publisher pushpa publishing house ، 01-21-2007
Which Topological Spaces X are Determined by the Positive Unit Elements of C(X)? ، Ali Rezaei Aliabad : First author،mansoor motamedi : second author، Journal International Journal of Contemporary Mathematical Sciences ، ، JournalNumber 29-32 ، Page 1505 – 1516 ، Publisher Hikari Ltd ، 02-19-2011
Acta Mathematica Hungarica ، FARBEZ AZARPANAH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Acta Mathematica Hungarica ، ، JournalNumber 0 ، Page 25 – 36 ، Publisher ، 03-20-2004
Decmpostion of Semipeme ringwith D.C.C on right Annihilators ، mansoor motamedi : First author، Journal Bull Iranian Math.Soc ، ، JournalNumber 1 ، Page 19 – 22 ، Publisher ، 03-21-2006
On rings with a unique proper essential right ideal ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author،?? shahrtash : Third author، Journal Fundamenta Mathematicae ، ، JournalNumber 183 ، Page 229 – 244 ، Publisher null ، 09-20-2004
On the Intersection Maximal right ideal are dereet Sumnrands ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Bull Iranian Math.Soc ، ، JournalNumber 0. ، Page 47 – 54 ، Publisher ، 09-21-1983
on s\alphas-dicc modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 6 ، Page 1933 – 1944 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1994
A-Noetherian and Artinian Modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 10 ، Page 3685 – 3703 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1995
Sas-noethetian anf artinian modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 10 ، Page 3685 – 3703 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1995
A Note on Rings Which every Maximal Ideal Generated by central idempotent ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Proceeding of the Japan Academy ، null ، JournalNumber 0 ، Page 124 – 125 ، Publisher null ، 09-21-2002
a-Artinam Modules ، mansoor motamedi : First author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 3 ، Page 236 – 239 ، Publisher pushpa publishing house ، 09-21-2002
(Zero- divisor graph of C(x ، FARBEZ AZARPANAH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Acta Mathematica Hungarica ، ، JournalNumber 1،2 ، Page 25 – 36 ، Publisher ، 09-21-2005
Ascending chains in lattices with krulldimension ، mansoor motamedi : First author،Mehrdad Namdari : second author،N SH : Third author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 1 ، Page 247 – 255 ، Publisher pushpa publishing house ، 09-21-2007
Generalized cocompact lattices ، mansoor motamedi : First author، Journal int. J. Contemp. Math sciences ، ، JournalNumber 19 ، Page 903 – 907 ، Publisher null ، 09-21-2007
Compactly Generated lattices with a Unique Essential element ، mansoor motamedi : First author، Journal International Journal of Algebra ، ، JournalNumber 7 ، Page 321 – 326 ، Publisher null ، 09-21-2007
a-DICC modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 22 ، Page 6 – 22 ، Publisher انجمن ریاضی ، 12-22-1994
استاد معتمدی 21 خردادماه در اصفهان درگذشته و پیکر وی در شاهین شهر به خاک سپرده شده است.