فهرست بستن

ریاضی‌دانان خودکشی‌کرده

 • پرسی ویلیام بریجمن
 • لودویگ بولتسمان

 • جورج آر پرایس

 • یوتاکا تانی‌یاما
 • آلن تورینگ

 • جیمز مک کاللا

 • دیوید ریموند کورتیس

 • دلبرت ری فولکرسون

 • گئورگ کانتور
 • دینش کونیگ

 • الکساندر لیاپانوف

 • فلیکس هاسدرف