فهرست بستن

فریبرز آذرپناه

فریبرز آذرپناه

فریبرز آذرپناه

استاد
گروه ریاضی
شماره تماس: –
پست الکترونیکی:  azarpanah@ipm.ir

کتب

 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,قدسیه وکیلی : ویراستارعلمی,محمدرضا صالحی مازندرانی : ویراستارادبی, ,نخستین درس در توپولوژی ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۰ ,۰ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منصور معتمدی : ویراستارعلمی,محمدرضا صالحی مازندرانی : ویراستارادبی, ,آنالیز مقدماتی ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۷۸ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,اشتباه ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۷۸ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,قدسیه وکیلی : ویراستارعلمی,محمدرضا صالحی مازندرانی : ویراستارادبی, ,نخستین درس در توپولوژی ,جهاددانشگاهی دانشگاه شهید چمران ,۱۳۸۲ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • فریبرز آذرپناه : مترجم اول,علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,فضل اله عزیزی : مترجم دوم,منصور معتمدی : مترجم سوم,نصراله امامی : ویراستارادبی,عبدالجبار بدیع الزمان : ویراستارعلمی, ,مشتق و انتگرال در Rn ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۸۵ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منصور معتمدی : ویراستارعلمی دوم,محمدهادی فراهی : ویراستارعلمی اول ,نورالله نژادصارمی : ویراستارعلمی سوم,محمدرضا صالحی مازندرانی : ویراستارادبی, ,آنالیز مقدماتی ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۸۷ ,۰ ,ایران – خوزستان – اهواز ,

مقالات

 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,δوε ,رشد آموزش ریاضی ,۱۳۶۴/۰۱/۰۱ ,۷ ,۱۳ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,چگونه بیضی رسم کنیم ,رشد آموزش ریاضی ,۱۳۶۶/۰۱/۰۳ ,۱۱ ,۱۵ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,(Essential ideals in C(X ,Periodica Mathematica ,۱۳۷۴/۰۶/۳۰ ,۱۰۵ ,۱۱۲ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,علی رضایی علی آباد : نویسنده دوم, ,برآورد گنگ با گویا ,فرهنگ و اندیشه ریاضی ,۱۳۷۶/۰۱/۰۱ ,۲۱ ,۲۸ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,(Intersection of essential ideals in C(X ,Proc. Amer.Math.Soc ,۱۳۷۶/۰۶/۳۰ ,۲۱۴۹ ,۲۱۵۴ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,(Sum and intersection of summand ideals in C(X ,Communicaton in Algebra ,۱۳۷۸/۰۶/۳۰ ,۵۵۴۹ ,۵۵۶۰ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده دوم,علی رضایی علی آباد : نویسنده سوم, ,(On Z_ideals in C(X ,Fundamenta Mathematicae ,۱۳۷۸/۰۶/۳۰ ,۱۵ ,۲۵ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده دوم,علی رضایی علی آباد : نویسنده سوم, ,on Sz۰S-ideals in SC(X)S ,Fundamenta Mathematicae ,۱۳۷۸/۰۶/۳۰ ,۱۵ ,۲۵ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده دوم,علی رضایی علی آباد : نویسنده سوم, ,On ideals consisting entirely of zero divisors ,Communicaton in Algebra ,۱۳۷۹/۰۶/۳۰ ,۱۰۶۱ ,۱۰۷۳ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,Algebraic properties of some compact spaces ,Real Analysis Exchange ,۱۳۷۹/۰۶/۳۰ ,۳۱۷ ,۳۲۸ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,When the family of functions vanishing at infinity… ,Rocky Mountain Journal Mathematics ,۱۳۸۰/۰۶/۳۰ ,۰ ,۰ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده دوم, ,Algebraic Characterizations of Some Disconnected Spaces ,Italian Journal of Pure and Applied Mathematics ,۱۳۸۰/۰۶/۳۰ ,۹ ,۲۰ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,When is C(X) a clean ring ,Acta Mathematica Hungarica ,۱۳۸۱/۰۶/۳۰ ,۵۳ ,۵۸ ,انگلستان – انگلستان – انگلستان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منصور معتمدی : نویسنده دوم, ,Acta Mathematica Hungarica ,Acta Mathematica Hungarica ,۱۳۸۳/۰۱/۰۱ ,۲۵ ,۳۶ ,انگلستان – انگلستان – انگلستان ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : نویسنده سوم, ,Ring of continuous functions vanishing at infinity ,Comment. Math. Univ. Carolinae ,۱۳۸۳/۰۶/۳۰ ,۵۱۹ ,۵۳۳ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,(On nonregular ideals and z-ideals in C(X ,Czechslovak Mathematical Journal ,۱۳۸۴/۰۶/۳۰ ,۳۹۷ ,۴۰۷ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منصور معتمدی : نویسنده دوم, ,(Zero- divisor graph of C(x ,Acta Mathematica Hungarica ,۱۳۸۴/۰۶/۳۰ ,۲۵ ,۳۶ ,انگلستان – انگلستان – انگلستان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,رستم محمدیان : نویسنده دوم, , (z -ideals and √ zº-Ideals in C(X √ ,acta mathematica sinica, english series ,۱۳۸۵/۰۱/۰۱ ,۹۸۹ ,۹۹۶ ,انگلستان – انگلستان – لندن ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,؟ محمدیان : نویسنده دوم, ,z-Ideals and z-Ideals in C(X) ,Acta Mathematica Hungarica ,۱۳۸۶/۰۶/۳۰ ,۹۸۹ ,۹۹۶ ,انگلستان – انگلستان – انگلستان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,؟ محمدیان : نویسنده دوم, ,(z-Ideals and z-Ideals in C(X ,acta mathematica sinica, english series ,۱۳۸۶/۰۶/۳۰ ,۹۸۹ ,۹۹۶ ,انگلستان – انگلستان – لندن ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,نگرشی بر z- ایدآل ها از پیدایش تا به امروز ,مجله علوم دانشگاه شهیدچمران ,۱۳۸۶/۱۱/۳۰ ,۱ ,۲۳ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,علی طاهری‌فر : نویسنده دوم, ,Relative z-ideals in C(X) ,Topology and its Applications ,۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ,۱۷۱۱ ,۱۷۱۷ ,هلند – هلند – آمستردام ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,مسعود درویشی : نویسنده دوم,منصور معتمدی : نویسنده سوم, , مشبکه های z-ایدآل های ( C(X ,مجله علوم دانشگاه شهید چمران ,۱۳۸۸/۱۰/۰۱ ,۲۷ ,۳۶ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,On almost P_spaces ,(far east journal of mathematical sciences (fjms ,۱۳۸۸/۱۰/۳۰ ,۱۲۱ ,۱۳۲ ,پاکستان – پاکستان – پاکستان ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : نویسنده دوم,منیره پیمان : نویسنده سوم, ,Z-IDEALS AND Z^۰ IDEALS IN THE FACTOR RINGS OF C(X) ,Bulletin of the Iranian Mathematical Society ,۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ,۲۱۱ ,۲۲۶ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,معصومه اعتبار : نویسنده دوم, ,LINEARLY ORDERED P± -SPACES , JP Journal of Geometry and Topology ,۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ,۹۹ ,۱۱۲ ,هندوستان – هند – الله آباد ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,فرشید منشور : نویسنده دوم,رستم محمدیان : نویسنده سوم, ,Connectedness and compactness in C(X) with the m-topology and generalized m-topology ,Topology and its Applications ,۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ,۳۴۸۶ ,۳۴۹۳ ,هلند – هلند – آمستردام ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,سوسن افروز : نویسنده دوم, , ‫‪ -P‬فضاها و ویژگی آرتیین ریس‬ ,مدل سازی پیشرفته ریاضی ,۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ,۶۱ ,۷۶ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : نویسنده دوم,علی طاهری فر : نویسنده سوم, ,relative z-ideals in commutative rings ,Communications in Algebra ,۱۳۹۱/۱۰/۰۱ ,۳۲۵ ,۳۴۱ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منیره پیمان : نویسنده دوم,علی رضایی علی آباد : نویسنده سوم,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده چهارم,رستم محمدیان : نویسنده پنجم,مهرداد نامداری : نویسنده ششم, ,آشنایی با حلقه های توابع پیوسته ,فرهنگ و اندیشه ریاضی ,۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ,۱۵ ,۵۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,معصومه اعتبار : نویسنده دوم, ,Sequential properties of lexicographic products ,Topology and its Applications ,۱۳۹۲/۱۰/۰۱ ,۹۴ ,۱۰۲ ,هلند – هلند – آمستردام ,
 • سوسن افروز : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : نویسنده دوم,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده سوم, ,GOLDIE DIMENSION OF RINGS OF FRACTIONS OF C(X) ,Quaestiones Mathematicae ,۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ,۱۳۹ ,۱۵۴ ,آفریقای جنوبی – آفریقای جنوبی – آفریقای جنوبی ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منیره پیمان : نویسنده دوم,علیرضا صالحی : نویسنده سوم, , Connectedness of some rings of quotients of C(X) with the m-topology ,Comment. Math. Univ. Carolinae ,۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ,۶۳ ,۷۶ , – – ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,علیرضا الفتی : نویسنده دوم, ,ON IDEALS OF IDEALS IN C(X) ,Bulletin of the Iranian Mathematical Society ,۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ,۲۳ ,۴۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منیره پیمان : نویسنده دوم,علیرضا صالحی : نویسنده سوم, ,COMPACTNESS, CONNECTEDNESS AND COUNTABILITY PROPERTIES OF C(X) WITH THE r-TOPOLOGY ,Acta Mathematica Hungarica ,۱۳۹۴/۰۱/۰۱ ,۲۶۵ ,۲۸۴ ,انگلستان – انگلستان – انگلستان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,مجتبی قیراتی : نویسنده دوم,علی طاهری فر : نویسنده سوم, ,W h e n is CF( X) = M βX \I(X)? ,Topology and its Applications ,۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ,۲۲ ,۲۵ ,هلند – هلند – آمستردام ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,علیرضا صالحی : نویسنده دوم, ,Ideal structure of the classical ring of quotients ofC(X) ,Topology and its Applications ,۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ,۱۷۰ ,۱۸۰ ,هلند – هلند – آمستردام ,
 • رستم محمدیان : نویسنده اول,فرشید منشور : نویسنده دوم,فریبرز آذرپناه : نویسنده سوم, ,A generalization of the m-topology finer that the m-topology ,Filomat ,۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ,۳۵۰۹ ,۳۵۱۵ ,صربستان و مونته نگرو – صربستان – صربستان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,مجتبی قیراتی : نویسنده دوم,علی طاهری فر : نویسنده سوم, ,Closed ideals in C(X) with different representation , Houston Journal of Mathematics ,۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ,۳۶۳ ,۳۸۳ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • علیرضا الفتی : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,زهرا کشتکار : نویسنده سوم, ,ON MAXIMAL IDEALS OF Cc(X) AND THE UNIFORMITY OF ITS LOCALIZATIONS ,Rocky Mountain Journal Mathematics ,۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ,۳۴۵ ,۳۸۳ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,عبدالعزیز حصاری : نویسنده دوم,علیرضا صالحی : نویسنده سوم,علی طاهری فر : نویسنده چهارم, ,A Lindelofication ,Topology and its Applications ,۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ,۴۶ ,۶۱ ,هلند – هلند – آمستردام ,
 • سوسن افروز : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : نویسنده دوم,معصومه اعتبار : نویسنده سوم, ,On rings of real valued clopen continuous functions ,APPLIED GENERAL TOPOLOGY ,۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ,۲۰۳ ,۲۱۶ ,اسپانیا – valencia – valencia ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,دلاور اسمعیل وندی : نویسنده دوم,علیرضا صالحی : نویسنده سوم, ,Depth of ideals of C(X) ,JOURNAL OF ALGEBRA ,۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ,۴۷۴ ,۴۹۶ ,امریکا – سن دیه گو – سن دیه گو ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,فریماه فرخ پی : نویسنده دوم,ابراهیم قشقایی : نویسنده سوم, ,Annihilator-stability and unique generation in C(X) ,Journal of algebra and its applications ,۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ,۱ ,۱۶ ,سنگاپور – سنگاپور – سنگاپور ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,علیرضا الفتی : نویسنده سوم, ,ON SUBRINGS OF THE FORM I +R OF C(X) ,JOURNAL OF COMMUTATIVE ALGEBRA ,۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ,۴۷۹ ,۵۰۹ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,عبدالعزیز حصاری : نویسنده دوم,علیرضا صالحی : نویسنده سوم, ,Computation of depth in C(X) ,JOURNAL OF ALGEBRA ,۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ,۵۴ ,۶۸ ,امریکا – سن دیه گو – سن دیه گو ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,دلاور اسمعیل وندی : نویسنده دوم, ,Regular sequences in the subrings of C(X) , Turkish Journal of Mathematics ,۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ,۴۳۸ ,۴۴۵ ,ترکیه – آنکارا – آنکارا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,ابراهیم قشقایی : نویسنده دوم,منیژه قلی پور : نویسنده سوم, ,C(X): Something old and something new ,Communications in Algebra ,۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ,۱۸۵ ,۲۰۶ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,مهدی پارسی نیا-مهدی : نویسنده دوم, ,ON THE SUM OF z-IDEALS IN SUBRINGS OF C.X/ ,JOURNAL OF COMMUTATIVE ALGEBRA ,۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ,۴۵۹ ,۴۶۶ ,امریکا – امریکا – امریکا ,

مقالات (از کنفرانس)

 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,The uniform converqence of infinitly iterated ,’International congress of mathematicians ,۱۳۶۹/۰۱/۰۱ ,ژاپن – کیوتو – کیوتو ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,Goldie dimension versus souslin number ,بیست و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور ,۱۳۷۲/۰۱/۰۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,Essential ideas in C(X) ,’International congress of mathematicians ,۱۳۷۳/۰۱/۰۱ ,سوئیس – سوئیس – زوریخ ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,On almost P_spaces ,’Tenth summer conference on general topologhy and applications ,۱۳۷۳/۰۱/۰۱ ,هلند – هلند – آمستردام ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,Intersection of essential ideals C(X) ,’The second Asian mathematical conference ,۱۳۷۴/۰۱/۰۱ ,تایلند – تایلند – بانکوک ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,Intersection of essential ideas in C(X) ,بیست و ششمین کنفرانس ریاضی کشور(فروردین‌ماه) ,۱۳۷۴/۰۱/۰۱ ,ایران – کرمان – کرمان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,نقش پوچازها در حلقه های توابع پیوسته ,بیست و هفتمین کنفرانس ریاضی کشور ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,ایران – آذربایجان شرقی – اسکو ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,Algebraic properties of some compact spaces ,بیست و نهمین کنفرانس ریاضی کشور ,۱۳۷۷/۰۱/۰۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,Sum and intersection of summand ideals in C(X) ,’International congress of mathematicians ,۱۳۷۷/۰۱/۰۱ ,آلمان – برلین – برلین ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,شناسایی جبری برخی از توابع کاردینال ,کنفرانس بین المللی توپولوژی عمومی کاربردی ,۱۳۸۰/۰۱/۰۱ ,ترکیه – آنکارا – آنکارا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : ارائه دهنده, ,شناسایی جبری برخی از توابع کاردینال ,کنفرانس بین المللی توپولوژی عمومی کاربردی ,۱۳۸۰/۰۱/۰۱ ,ترکیه – آنکارا – آنکارا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,Algebraic charachterizations of some cardinal functions ,International conference on applicable general topology ,۱۳۸۰/۰۱/۰۱ ,ترکیه – آنکارا – آنکارا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : ارائه دهنده, ,On nonregular ideals and z-ideals in C(X) ,Int. Con. On Environmentally Sustainable Agriculture for Dry Areas for ۳rd Millennium ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,چین – پکن – پکن ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : ارائه دهنده, ,ایده آل‌های غیرعادی ,چهاردهمین سمینارجبر ایران ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : ارائه دهنده, ,ایده آل‌های غیرعادی و Z – ایدآل‌ها در (C(x ,کنفرانس بین المللی ریاضیدانان جهان ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,چین – پکن – پکن ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,ایده آل‌های غیرعادی ,چهاردهمین سمینارجبر ایران ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,م. کاروان : نویسنده دوم, ,ایده آل‌های غیرعادی و Z – ایدآل‌ها در (C(x ,کنفرانس بین المللی ریاضیدانان جهان ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,چین – پکن – پکن ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,؟ محمدیان : نویسنده دوم, ,z-ideals and z-ideals in C(X) ,سی و ششمین کنفرانس بین‌المللی ریاضی (شهریورماه) ,۱۳۸۴/۰۱/۰۱ ,ایران – یزد – یزد ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,محاسبة مجموع به روش جزء به جزء ,شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن(بهمن‌ماه) ,۱۳۸۵/۰۱/۰۱ ,ایران – خراسان رضوی – مشهد ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,معصومه اعتبار : نویسنده دوم, ,Linearly Ordered Quasi F-spaces , International Congress of Mathematicians ,۱۳۸۹/۰۵/۲۸ ,هندوستان – اوتارپرادش – حیدرآباد ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,ideals in C(X) as connecting bridges ,conference on Topology, Algebra and Category Theory ,۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ,آفریقای جنوبی – آفریقای جنوبی – کیپ تاون ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : ارائه دهنده, ,حلقه‌ای زیبا از دیار توپولوژی ,روز جبر ۹۳ ,۱۳۹۳/۰۸/۰۸ ,ایران – اصفهان – اصفهان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول, ,On rings of continuous functions , چهارمین سمینار جبر و کاربردهای آن ,۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ,ایران – اردبیل – اردبیل ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,عبدالعزیز حصاری : نویسنده دوم,علیرضا صالحی : نویسنده سوم,علی طاهری فر : نویسنده چهارم, ,Lindelofication of locally Lindelof spaces , چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ,ایران – همدان – همدان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,عبدالعزیز حصاری : نویسنده دوم,علیرضا صالحی : نویسنده سوم,علی طاهری فر : نویسنده چهارم, ,On the subring Cb(F) of C(X) , چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ,ایران – همدان – همدان ,

فعالیت های اجرایی

 • نماینده نماینده انجمن ریاضی ایران در اهواز ,۱۳۷۳/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • مدیرگروه ریاضی ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۵/۱۲/۳۰ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۵/۱۲/۳۰ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • دبیر اجرای نخستین سمیناردانشجویی وبیست دومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۵/۱۲/۳۰ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • دبیر اجرایی سی وپنجمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۵/۱۲/۳۰ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عضواصلی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۵/۱۲/۳۰ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • سرپرست مسابقات ریاضی دانشجویی کشور ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۵/۱۲/۳۰ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عضو هیات تحریه بولتن انجمن ریاضی ایران وشرکت دربسیاری از کنفرانسهای بین المللی داخلی وخارجی و ارائه ی سخنرانی ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۵/۱۲/۳۰ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عضو شورای تخصصی گروه ریاضی ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,