فهرست بستن

عبدالمحمد فروزانفر

عبدالمحمد فروزانفر

عبدالمحمد فروزانفر 

دانشیار
گروه ریاضی
شماره تماس: –
پست الکترونیکی:  amforouzanfar@scu.ac.ir

کتب

 • عبدالمحمد امین پور : مترجم اول,سیدعباس امام : ویراستارادبی,عبدالمحمد فروزانفر : ویراستارعلمی, ,مبانی انتگرال گیری و اندازه سبک ,انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۹۰ ,۹۷۸-۶۰۰-۱۴۱-۰۳۲-۱ ,ایران – خوزستان – اهواز ,

مقالات

 • عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده اول, ,existence of maximal and minimal solutions of differential inclusion of closed interval-valued maps ,International mathematical forum ,۱۳۸۶/۰۱/۰۱ ,۱۷۳۷ ,۱۷۵۳ ,بلغارستان – بلغارستان – بلغارستان ,
 • عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده اول,سجاد خورشیدوندپور : نویسنده دوم,سیدمحسن موسوی محمدی : نویسنده سوم, ,On Unit Element’s Norm in Some Banach Spaces ,Asian Journal of Mathematics and Statistics ,۱۳۹۱/۰۹/۰۱ ,۱۶۷ ,۱۶۹ ,پاکستان – پاکستان – پاکستان ,
 • دیانتی فر-ایت اله : نویسنده اول, گل کار-فایزه : نویسنده دوم,عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده سوم, ,AN ITERATIVE METHOD FOR SEMIGROUPS OF NONEXPANSIVE MAPPINGS ,Journal of mathematics and computer Science ,۱۳۹۲/۱۰/۰۱ ,۳۱۹ ,۳۲۹ ,چک – چک – پراگ ,
 • بهناز کوچک شوشتری : نویسنده اول,عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده دوم,محمدرضا مولایی : نویسنده سوم, ,Identical Synchronization of a Non-Autonomous Unified Chaotic System with Continuous Periodic Switch ,SpringerPlus ,۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ,۱ ,۱۸ ,سوئیس – سوئیس – سوئیس ,
 • علی دارابی : نویسنده اول,عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده دوم, ,Periodic shadowing and standard shadowing property , Asian-European Journal of Mathematics ,۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ,۱ ,۹ ,سنگاپور – سنگاپور – سنگاپور ,
 • شهرام سعیدی : نویسنده اول, گل کار-فایزه : نویسنده دوم,عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده سوم, ,Existence of fixed points for asymptotically nonexpansive type actions of semigroups ,journal of fixed point theory and applications ,۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ,۱ ,۱۰ ,سوئیس – سوئیس – سوئیس ,

مقالات (از کنفرانس)

 • عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده اول, ,General Differential Inclusion ,۲۳ مین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون ,۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده اول, ,fundament theorem in semigroups of semilattices , International Congress on Productivity Quality Rrliablity Optimization and Modeling ,۱۳۸۹/۱۱/۱۸ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی نو ,
 • عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده اول,زهرا دنیاری : نویسنده دوم, ,قضایای طیفی نوع ویل روی عملگرهای M-فرانر مال , اولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عبدالمحمد فروزانفر : نویسنده اول, دیانتی فر-ایت اله : نویسنده دوم, گل کار-فایزه : نویسنده سوم, ,نیم مجانبی عمل نامنبسط نیم گروه های میانگین پذیر , اولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,