فهرست بستن

رستم محمدیان

رستم محمدیان

رستم محمدیان

دانشیار
گروه ریاضی
شماره تماس: ۰۶۱۱-۳۳۳۱۰۴۷
پست الکترونیکی:  mohamadian_r@scu.ac.ir

فعالیت های اجرایی

 • داور عضو هیأت تحریریه خبرنامه انجمن ریاضی ایران ,۱۳۸۸/۰۷/۰۱ ,۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ,انجمن ریاضی ایران ,ایران – تهران – تهران ,
 • داور سرپرست سالن در آزمون سراسری کارشناسی سال ۱۳۸۹ ,۱۳۸۹/۰۴/۱۰ ,۱۳۸۹/۰۴/۱۲ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,

طرح های بنیادی

 • z-ایدالها در حلقه های متعارف ,رستم محمدیان : مجری مسئول(مجری اول),علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۸۷/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • z\circ- ایدآل ها در حلقه های متعارف ,رستم محمدیان : مجری مسئول,علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۹۰/۰۱/۰۱ ,دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – آذربایجان شرقی – اسکو ,

کتب

 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,قدرت قاسمی پور : ویراستارادبی,رستم محمدیان : ویراستارعلمی, ,گام هایی در آنالیز ریاضی ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۸۹ ,۹۷۸-۶۰۰-۱۴۱-۰۱۳-۰ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • رستم محمدیان : مترجم اول,محمدعلی سیاوشی : ویراستارعلمی,قدرت قاسمی پور : ویراستارادبی, ,مثال های نقض در حساب دیفرانسیل و انتگرال ,انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۹۲ ,۹۷۸۶۰۰۱۴۱۱۳۳۵ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • نسرین شیرعلی : نویسنده اول,منصور معتمدی : نویسندگان,محمود رضایی دشت ارژنه : ویراستارادبی,رستم محمدیان : ویراستارعلمی, ,خستین مفاهیم نظریه اعداد ,انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۹۳ ,۹۷۸-۶۰۰-۱۴۱-۱۲۶-۷ ,ایران – خوزستان – اهواز ,

مقالات

 • رستم محمدیان : نویسنده اول, ,on the intersection of maximal (minimal prime) ideals containing an idempotent ,(far east journal of mathematical sciences (fjms ,۱۳۸۴/۰۵/۳۰ ,۳۵۹ ,۳۶۵ ,پاکستان – پاکستان – پاکستان ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,رستم محمدیان : نویسنده دوم, , (z -ideals and √ zº-Ideals in C(X √ ,acta mathematica sinica, english series ,۱۳۸۵/۰۱/۰۱ ,۹۸۹ ,۹۹۶ ,انگلستان – انگلستان – لندن ,
 • رسول خیری کوهانستانی : نویسنده اول,رستم محمدیان : نویسنده دوم, ,On base for generalized topological spaces , International Journal of Contemporary Mathematical Sciences ,۱۳۸۹/۱۱/۳۰ ,۲۳۷۷ ,۲۳۸۳ ,بلغارستان – بلغارستان – صوفیا ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,رستم محمدیان : نویسنده دوم, ,On SZ^o-Ideals in Polynomial Rings ,Communications in Algebra ,۱۳۸۹/۱۲/۰۵ ,۷۰۱ ,۷۱۷ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,فرشید منشور : نویسنده دوم,رستم محمدیان : نویسنده سوم, ,Connectedness and compactness in C(X) with the m-topology and generalized m-topology ,Topology and its Applications ,۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ,۳۴۸۶ ,۳۴۹۳ ,هلند – هلند – آمستردام ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منیره پیمان : نویسنده دوم,علی رضایی علی آباد : نویسنده سوم,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده چهارم,رستم محمدیان : نویسنده پنجم,مهرداد نامداری : نویسنده ششم, ,آشنایی با حلقه های توابع پیوسته ,فرهنگ و اندیشه ریاضی ,۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ,۱۵ ,۵۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • امید غیورنجف‌ابادی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده سوم,رستم محمدیان : مترجم, ,کل و جزء در ریاضیات ,فرهنگ و اندیشه ریاضی ,۱۳۹۲/۰۵/۰۱ ,۱ ,۱۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,رستم محمدیان : نویسنده دوم, ,on z-ideals and z^۰-ideals of power series rings ,JOURNAL OF MATHEMATICAL EXTENSION ,۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ,۹۳ ,۱۰۸ ,ایران – فارس – شیراز ,
 • رستم محمدیان : مترجم, ,حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه ,ریاضی و جامعه ,۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ,۱ ,۹ ,ایران – اصفهان – اصفهان ,
 • رستم محمدیان : نویسنده اول, ,نیم‌حلقه‌های مثبت ,مدل سازی پیشرفته ریاضی ,۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ,۱۰۳ ,۱۲۵ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • علیرضا الفتی : مترجم,رستم محمدیان : مترجم, ,گشتی در گلستان جانی فون نویمان ,فرهنگ و اندیشه ریاضی ,۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ,۶۹ ,۸۳ ,ایران – تهران – تهران ,
 • رستم محمدیان : نویسنده اول, ,z^\circ-filters and related ideals in C(X) , journal of algebraic structures and thire application ,۱۳۹۴/۰۶/۲۴ ,۵۷ ,۶۶ ,ایران – یزد – یزد ,
 • رستم محمدیان : نویسنده اول, ,r-ideals in commutative rings , Turkish Journal of Mathematics ,۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ,۷۳۳ ,۷۴۹ ,ترکیه – آنکارا – آنکارا ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,سیدجمال هاشمی زاده دزفولی : نویسنده دوم,رستم محمدیان : نویسنده سوم, ,P-Ideals and PMP-Ideals in Commutative Rings ,JOURNAL OF MATHEMATICAL EXTENSION ,۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ,۱۹ ,۳۳ ,ایران – فارس – شیراز ,
 • رستم محمدیان : نویسنده اول,فرشید منشور : نویسنده دوم,فریبرز آذرپناه : نویسنده سوم, ,A generalization of the m-topology finer that the m-topology ,Filomat ,۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ,۳۵۰۹ ,۳۵۱۵ ,صربستان و مونته نگرو – صربستان – صربستان ,
 • مهری-روح اله : نویسنده اول,رستم محمدیان : نویسنده دوم, ,On thelocally countable subalgebra of C(X) whose local domain is cocountable ,HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS ,۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ,۱۰۵۳ ,۱۰۶۸ ,ترکیه – ترکیه – ترکیه ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,رستم محمدیان : نویسنده دوم, نظری-سجاد : نویسنده سوم, ,On Regular Ideals in Reduced Rings ,Filomat ,۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ,۳۷۱۵ ,۳۷۲۶ ,صربستان و مونته نگرو – صربستان – صربستان ,
 • رستم محمدیان : نویسنده اول, ,r-submodules and uz-modules , journal of algebraic structures and thire application ,۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ,۶۱ ,۷۳ ,ایران – یزد – یزد ,

مقالات (از کنفرانس)

 • رستم محمدیان : ارائه دهنده, ,سریهای توانی و تبدیلات لاپلاس , اولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • رستم محمدیان : نویسنده اول, ,r-submodules in the category of modules ,دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ,ایران – خوزستان – بهبهان ,

طرح های بنیادی

 • z-ایدالها در حلقه های متعارف ,رستم محمدیان : مجری مسئول,علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۸۷/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • z\circ- ایدآل ها در حلقه های متعارف ,رستم محمدیان : مجری مسئول,علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۹۰/۰۱/۰۱ ,دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز 

فعالیت های اجرایی

 • داور عضو هیأت تحریریه خبرنامه انجمن ریاضی ایران ,۱۳۸۸/۰۷/۰۱ ,۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ,انجمن ریاضی ایران ,ایران – تهران – تهران ,
 • داور سرپرست سالن در آزمون سراسری کارشناسی سال ۱۳۸۹ ,۱۳۸۹/۰۴/۱۰ ,۱۳۸۹/۰۴/۱۲ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,