فهرست بستن

حبیب حریزاوی

حبیب حریزاوی

حبیب حریزاوی 

دانشیار
گروه ریاضی
شماره تماس: ۰۶۱۱-۳۳۳۳۰۰۴۰
پست الکترونیکی:  harizavi@scu.ac.ir

فعالیت های اجرایی

 • معاون گروه ریاضی ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۶/۱۲/۲۹ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

 • عضو ,۱۳۷۱/۰۱/۰۲ ,ایران – تهران – تهران ,انجمن ریاضی ایران ,

طرح های بنیادی

 • تعمیمی از ابر bck-ایده آلهای (ضعیف، قوی، انعکاسی) از ابر bck-جبرها ,حبیب حریزاوی : مجری مسئول, ,۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,

مقالات

 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,رجب علی برزوئی : نویسنده دوم, ,LATTICE STRUCTURE ON GENERATED WEAK HYPER BCK-IDEALS OF A HYPER BCK-ALGEBRAS ,Italian Journal of Pure and Applied Mathematics ,۱۳۸۰/۰۶/۳۰ ,۲۲۷ ,۲۳۸ , – – ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,On hyper BCK-algebras with condition r-m ,International Journal of Algebra ,۱۳۸۶/۰۶/۳۰ ,۴۰۳ ,۴۱۲ , – – ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده دوم, ,ابر ایده آلهای ضعیف اول ابر BCK نیم مشبکه های پائینی ,مجموعه خلاصه مبسوط مقالات نوزدهمین سمینار کشور ,۱۳۸۶/۱۲/۱۰ ,۱۳ ,۱۶ ,ایران – سمنان – سمنان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,prime weak hyper BCK-ideals of lower hyper BCK-semi lattice ,scientiae mathematicae japonicae ,۱۳۸۷/۰۱/۳۰ ,۵۲۳ ,۵۳۰ ,ژاپن – ژاپن – توکیو ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,جی. مک‌دونالد : نویسنده دوم,? برزویی : نویسنده سوم, ,Category of hyper BCK-algebras ,scientiae mathematicae japonicae ,۱۳۸۷/۰۱/۳۰ ,۵۲۹ ,۵۳۷ ,ژاپن – ژاپن – توکیو ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,ATOMIC HYPER BCK- ALGEBRA ,communication of Korean Mathematical Society ,۱۳۸۸/۰۴/۱۲ ,۳۳۳ ,۳۳۹ ,کره جنوبی – سئول – سئول ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,طیبه کوچک پور : نویسنده دوم,رجبعلی برزویی : نویسنده سوم, ,QUOTIENT HYPER PSEUDO BCK-ALGEBRAS , Discussiones Mathematicae – General Algebra and Applications ,۱۳۹۲/۰۹/۰۱ ,۱۴۷ ,۱۶۵ , – – ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,طیبه کوچک پور : نویسنده دوم,رجبعلی برزویی : نویسنده سوم, ,Hyper Pseudo BCK-Algebras with Conditions S and P ,Malaysian Journal of Mathematical Sciences ,۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ,۸۷ ,۱۰۸ ,مالزی – مالزی – کوالالامپور ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,A class of special subsets of a BCK-algebra ,Bulletin of the Belgian Mathematical Society – Simon Stevin ,۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ,۱۹۹ ,۲۱۱ ,بلژیک – بلژیک – بروکسل ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,On Direct Sum of Branches in Hyper BCK-algebras ,Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics ,۱۳۹۵/۰۴/۱۱ ,۴۳ ,۵۵ ,ایران – تهران – تهران ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,رجبعلی برزویی : نویسنده دوم,طیبه کوچک پور : نویسنده سوم, ,FUNDAMENTAL PSEUDO BCK-ALGEBRAS ,Journal of Hyperstructures ,۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ,۹۳ ,۱۰۷ ,ایران – اردبیل – اردبیل ,
 • حسین موسایی قلعه عبدالشاهی : نویسنده اول,حبیب حریزاوی : نویسنده دوم,رجبعلی برزویی : نویسنده سوم, ,P-closure ideals in BCI-algebras , Soft Computing ,۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ,۷۹۰۱ ,۷۹۰۸ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • هاشم بردبار : نویسنده اول,حبیب حریزاوی : نویسنده دوم,یانگ بی جون : نویسنده سوم, ,UNI-SOFT IDEALS IN CORESIDUATED LATTICES ,SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA ,۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ,۶۹ ,۷۵ ,ترکیه – ترکیه – ترکیه ,
 • علی باندری : نویسنده اول,حبیب حریزاوی : نویسنده دوم, ,DUAL ANNIHILATORS IN BOUNDED BCK-ALGEBRAS ,JORDAN JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS ,۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ,۳۲۵ ,۳۴۴ ,اردن – اردن – اردن ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,ON THE CLASS OF SUBSETS OF RESIDUATED LATTICE WHICH INDUCES A CONGRUENCE RELATION ,Journal of Algebra and Related Topics ,۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ,۱ ,۱۲ ,ایران – گیلان – رشت ,
 • حسین موسایی قلعه عبدالشاهی : نویسنده اول,حبیب حریزاوی : نویسنده دوم, ,PSEUDO P-CLOSURE WITH RESPECT TO IDEALS IN PSEUDO BCI-ALGEBRASy ,Journal of Applied Mathematics and Informatics ,۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ,۶۵ ,۷۷ ,کره جنوبی – سئول – سئول ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,طیبه کوچک پور : نویسنده دوم, ,The Smallest class of Subalgebras of a Commutative BCK-lattice containing Initial Subsets ,مدل سازی پیشرفته ریاضی ,۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ,۱۵۸ ,۱۷۱ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • جی محیی الدین : نویسنده اول,حبیب حریزاوی : نویسنده دوم,یانگ بی جون : نویسنده سوم, ,Ideal Theory in BCK/BCI-algebras in the Frame Of Hesitant Fuzzy Set Theory ,Applications and Applied Mathematics: An International Journal ,۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ,۳۳۷ ,۳۵۲ ,امریکا – امریکا – امریکا ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,P-CLOSURE IN PSEUDO BCI-ALGEBRAS ,Journal of Algebraic Systems ,۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ,۱۵۵ ,۱۶۵ ,ایران – سمنان – شاهرود ,

مقالات (از کنفرانس)

 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,رجبعلی برزویی : نویسنده دوم, ,Regular equivalence relation on hyper BCK-algebras ,پانزدهمین سیمنار جبر کشور(تیرماه) ,۱۳۸۲/۰۱/۰۱ ,ایران – گیلان – رشت ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,رجبعلی برزویی : نویسنده دوم, ,Isomorphism theorems in hyper BCK-Algebras ,سی‌وچهارمین کنفرانس ریاضی(شهریورماه) ,۱۳۸۲/۰۱/۰۱ ,ایران – سمنان – شاهرود ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,Lattice structure on weak hyper BCK-ideals of a Hyper BCK-algebra ,هفتمین کنفرانس ریاضی ایران (شهریورماه) ,۱۳۸۵/۰۱/۰۱ ,ایران – آذربایجان شرقی – تبریز ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,حبیب حریزاوی : ارائه دهنده, ,Lattice structure on weak hyper BCK-ideals of a Hyper BCK-algebra ,سی‌وهفتمین کنفرانس ریاضی ایران(شهریورماه) ,۱۳۸۵/۰۱/۰۱ ,ایران – آذربایجان شرقی – تبریز ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,Decomposable Hyper BCK-Algebras ,هجدهمین سمینار جبر کشور ,۱۳۸۶/۰۱/۰۱ ,ایران – سمنان – دامغان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده دوم, ,Smarandache hyper k-algebra ,سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران(شهریورماه) ,۱۳۸۶/۰۶/۱۲ ,ایران – زنجان – زنجان ,
 • ? جون : نویسنده اول,? رح : نویسنده دوم,حبیب حریزاوی : نویسنده سوم, ,Smarandache hyper k-algebra ,سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران(شهریورماه) ,۱۳۸۶/۰۶/۱۲ ,ایران – زنجان – زنجان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده دوم, ,ابر ایده آلهای ضعیف اول ابر BCK نیم مشبکه های پائینی ,نوزدهمین سمینار جبر کشور ,۱۳۸۶/۱۲/۲۲ ,ایران – سمنان – سمنان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,ابر bck های اتمی ,سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۸۷/۰۶/۰۳ ,ایران – کرمان – کرمان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,رجب علی برزوئی : نویسنده دوم, ,Quotient Structures on Hyper BCK and K-algebra ,The ۱۰th International Congress Algebraic Hyperstructures and Applications (AHA ۲۰۰۸) ,۱۳۸۷/۰۶/۱۴ ,چک – چک – برنو ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,خواصی از ابر bck -ایده آلهای ابر bck -جبرهای با خاصیت r-m ,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۸۹/۰۶/۲۱ ,ایران – آذربایجان غربی – ارومیه ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,on n- fold hyper BCK- ideals in hyper BCK- Algebra , بیست و یکمین سمینار جبر ایران ,۱۳۸۹/۰۸/۱۹ ,ایران – آذربایجان شرقی – تبریز ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,ابر ایده آل های استلزامی حدسی bck از ابر جبرهای bck ,یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران ,۱۳۹۰/۰۴/۱۴ ,ایران – سیستان و بلوچستان – زاهدان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,ابر زنجیرهای bck ,چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۰/۰۶/۱۴ ,ایران – کرمان – رفسنجان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,On direct sum of branches in hyper BCK-algebras ,چهل وسومین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۱/۰۶/۰۶ ,ایران – آذربایجان شرقی – تبریز ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,طیبه کوچک پور : نویسنده دوم, ,Regular congreuence on hyper BCK-algebra ,چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۲/۰۶/۰۵ ,ایران – خراسان رضوی – مشهد ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,ُSome properties of Commutative BL-algebras ,چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۲/۰۶/۰۵ ,ایران – خراسان رضوی – مشهد ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول, ,رده ای از زیر مجموعه های ویژه از یک BCK- جبر ,چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ,ایران – سمنان – سمنان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,علی باندری : نویسنده دوم, ,۱۳th Algebraic Hyperstructures and its Applications (AHA۲۰۱۷) , ۱۳th Algebraic Hyperstructures and its Application۵ ,۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ,ترکیه – ترکیه – ترکیه ,
 • حسین موسایی : نویسنده اول,حبیب حریزاوی : نویسنده دوم, ,Pseudo P-closure with respect to ideals in pseudo BCI-algebras , اولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کامپیوتر ,۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • علی باندری : نویسنده اول,حبیب حریزاوی : نویسنده دوم, ,Relative Annihilatosr in BCIi-algebras , اولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,طیبه کوچک پور : نویسنده دوم, ,On Special Subalgebras of BCK-algebras ,چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,طیبه کوچک پور : نویسنده دوم, ,Assigned Subsets to elements of Pseudo BCK-algebras ,دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ,ایران – خوزستان – بهبهان ,
 • حبیب حریزاوی : نویسنده اول,علی باندری : نویسنده دوم, ,Dual Relative Annihilators in Bounded BCK-Algebras ,هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران ,۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ,ایران – خراسان شمالی – بجنورد ,

طرح های بنیادی

 • تعمیمی از ابر bck-ایده آلهای (ضعیف، قوی، انعکاسی) از ابر bck-جبرها ,حبیب حریزاوی : مجری مسئول, ,۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,

فعالیت های اجرایی

 • معاون گروه ریاضی ,۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۶/۱۲/۲۹ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

 • عضو ,۱۳۷۱/۰۱/۰۲ ,ایران – تهران – تهران ,انجمن ریاضی ایران ,