اگر چهارضلعی دارای سه زاویه قایمه باشد آنگاه آنرا چهارضلعی لامبرت گویند.