فهرست بستن

چهارضلعی ساکری

اگر A=D=90  و  AB=CD    چهرضلعی  ABCD را ساکری می گویند.
 
مثال : اگر در هندسه ای مستطیل وجود داشته باشد، مستطیل یک چهارضلعی ساکری است
 
توجه، عکس مثال فوق، عمومیت ندارد.