اگر اصل توازی اقلیدس را به هندسه خنثی اضافه کنیم هندسه حاصل را هندسه اقلیدسی می گویند.