فهرست بستن

مسائلی در هنسه وقوع

مساله 1. برای هر خط حداقل یک نقطه غیرواقع بر آن وجود دارد.
 
مساله 2. سه خط وجود دارد که متقارب نیستند.
 
مساله 3. اگر دو خط متقاطع باشند فقط یک نقطه مشترک دارند.
 
مساله 4. برای هر نقطه حداقل دو خط وجود دارد که از آن نقطه نمی گذرد.
 
مساله 5. برای هر خط دلخواه حداقل یک نقطه غیر واقع بر آن وجود دارد.