فهرست بستن

قضیه پاش در هندسه میان بود

قضیه پاش: اگر خط  L ضلع    AB از مثلث   ABC  را بین A   و  B   قطع کندآنگاه یا ضلع  BC    و یا ضلع AC  را قطع می کند.
و:هر دو را فقط زمانی قطع می کند که از  C  بگذرد.