فهرست بستن

خاصیت توازی بیضوی

توازی بیضوی: اگر هر دو خط در یک هندسه متقاطع باشند میگویند آن هندسه دارای خاصیت توازی بیضوی است.

مثال: سه نقطه A  و B و C رادرنظر بگیریداگرهمه خطوط موجود {AB} و{AC} و{BC } ومجموعه نقاط این هندسه{ A,B,C} بوده واقع بودن نقطه بر خط را همان تعلق به مجموعه  در نظر بگیریم.

این هنسه یک هندسه وقوع است نشان دهید این هندسه دارای خاصیت توازی بیضوی است.

تمرین: اگر  A   الگویی برای  هنسه وقوع با خاصیت توازی بیضوی  باشد هندسه B را به این صورت تعریف میکنیم که جای خطوط و نقاط را با هم عوض می کنیم. ثابت کنید B یک الگو برای هندسه وقوع است و در ضمن دارای خاصیت توازی بیضوی است.