فهرست بستن

اصول پیوستگی ارشمیدس

برای هر دو پاره خط AB   و  CD   عدد طبیعی  n وجود دارد بطوریکه اگر از نقطه A  روی نیم خط AB  پاره خط   AE   را قابل انطباق با     n.CD   انتخاب کنیم نقطه  B بین   A   و  E   قرار دارد.