فهرست بستن

اصول هندسه وقوع

اصل اول:برای هر نقطه P  وهر نقطه  Q  که باP   مساوی نیست خط منحصربه فردی وجود دارد که از این دو نقطه می گذرد.
 
اصل دوم:برای هر خط  L  حداقل دونقطه متمایز وجود دارد که بر L   واقعند.
 
اصل سوم:سه نقطه متمایز وجود دارند که هیچ خطی از هز سه انها نمی گذرد.