فهرست بستن

اصول هندسه میان بود

اصل اول: اگر نقطه A  بین  B  و C   باشد آنگاه  A و B  و C سه نقطه متمایز یک خط هستند.
 
اصل دوم:اگر A  و  B دونقطه متمایز باشند سه نقطه C  و D  و E  وجود دارند بطوریکه   A  بین C وD   بوده وB  بین D   و E  باشد.
 
اصل سوم:اگر  A و  B و  C  سه نقطه متمایز باشند آنگاه دقیقا یکی از آنها بین دو نقطه دیگر قرار دارد.
 
اصل چهارم:اگر A  و B و  C سه نقطه متمایز باشند
الف)اگر  A وB  در یک طرف و A  وC   در یک طرف خط L    باشند آنگاه  B  و C  نیز در یک طرف L  قرار دارند.
ب)اگر A  و  B در دو طرف خطL  بوده و  A   و  C در دو طرف    باشند آنگاه B  و C  در یک طرف  L هستند.