فهرست بستن

اصول هندسه اقلیدسی

اصل اول:برای هردو نقطه متمایز خط منحصربه فردی وجود دارد که از این دو نقطه می گذرد.

یا:از هر دو نقطه متمایز دقیقا یک خط می گذرد.

 

اصل دوم:برای هر پاره خط    AB  وهر پاره خط   CD   نقطه منحصر به فرد    E    وجود دارد که   B میان   A   و   E قرارداشته وپاره خط   CD  بر پاره خط   BE  قابل انطباق است.

 

اصل سوم:برای هر نقطه O   وهر نقطه   A که با  O مساوی نیست دایره به مرکز  O و شعاع   OA  وجود دارد.

 

اصل چهارم:همه زوایای قایمه با هم قابل انطباق هستند.

 

اصل پنجم:برای هر خط   L وهر نقطه  A  که بر  L  واقع نیست فقط یک خط وجود دارد که   A  بر آن واقع است و با خط  L موازی است.