فهرست بستن

اصل پیوستگی ددکیند

اگر خط  L اجتماع دو مجموعه A و B باشدبطوری که هیچ نقطه ای از A بین دو نقطه از B نباشد و هیچ نقطه ای از B بین دو نقطه از A نباشد آنگاه نقطه منحصر بفرد O وجود دارد بطوری که نقطه O  بین هر نقطه از A و هر نقطه از B  قرار دارد.