فهرست بستن

کتب هندسه جبری و نظریه اعداد

1 – نظریه اعداد – دکتر شهریاری

2 – نظریه جبری اعداد – رابرت بی اش

3 – کتاب نظریه جبری اعداد و آخرین قضیه فرما – یان استیوارت و داوید تال

4 – کتاب هندسه جبری – شافارویچ

5 – کتاب هندسه جبری – هارت شورن

6 – حل تمرین هندسه جبری – هارت شورن

7 – کتاب هندسه جبری – دنیل پرین

8 – کتاب هندسه جبری – دنیل پرین

9 – کتاب نظریه جبری مجموعه ها

10 – یک مجموعه غیر قابل اندازه گیری

11 – کتاب مسایل ریاضی و اثبات آنها (ترکیبیات، نظریه اعداد و هندسه)

12 -کتاب بی نظیر نظریه اعداد – ژان پیر سر

13 – کتاب 104 مشکل نظریه اعداد از IMO

14 – کتاب ریاضی گسسته در رشته علوم کامپیوتر

15 – کتاب ریاضیات گسسته

16 – کتاب ریاضیات گسسته و کاربرد آن – روزن

17 – کتاب روش های ترکیبی در ریاضیات گسسته

18 – کتاب نمای کلی از ریاضیات گسسته

19 – کتاب ترکیبات – پیتر کمرون

20 – کتاب ترکیبیات – راسل مریس

21 – جزوه ساختمان گسته (ریاضی گسسته) با حل تمرین و نمونه سوال