فهرست بستن

اعضای مصنوعی

هدف و ماهيت: 

متخصصان با مطالعه رشته اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، دانش و مهارت لازم را براي ساخت دست و پاي مصنوعي و وسايل کمکي مورد استفاده براي افراد فلج و افرادي که داراي ناهنجاري هاي عضلاني و استخواني هستند، به دست مي آورند.

رشته اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي يکي از زير شاخه هاي توانبخشي است که در آن طريقه طراحي و ساخت اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي براساس اصول مهندسي و منطبق با آناتومي بدن آموزش داده مي شود، در واقع دروس اين رشته مجموعه اي از علوم مهندسي و علوم پزشکي است.

در اين رشته دو دسته وسيله کمکي به نام هاي ارتز و پروتز ساخته مي شود که ارتز به وسيله اي گفته مي شود که در موازات اندام فلج يا ضعيف به کار برده شده و به آن کمک مي کند تا کارايي بهتري داشته باشد و شامل تمام اندام ها از جمله اندام تحتاني، اندام فوقاني، ستون فقرات و سر و گردن مي شود. پروتز نيز عضو مصنوعي است که جانشين عضو طبيعي شده و در امتداد عضو طبيعي قرار مي گيرد.

تفاوت رشته اعضاي مصنوعي با مهندسي پزشکي:

رشته مهندسي پزشکي در زمينه الکترونيک و بيومکانيک کاربردي کل تجهيزات پزشکي فعاليت مي کند يعني طراحي يک دستگاه راديولوژي يا فيزيوتراپي نيز در حيطه کار مهندسي پزشکي قرار مي گيرد، در حالي که رشته اعضاي مصنوعي به طراحي و ساخت وسايل کمکي و اعضاي مصنوعي مي پردازد و اعضاي مصنوعي قابل ساخت در اين رشته نيز اعضاي مصنوعي خارج از بدن مثل دست، پا، چشم و بيني است.

از همين جا مي توان به يکي ديگر از تفاوت هاي موجود بين اين دو رشته پي برد چون فارغ التحصيل مهندسي پزشکي علاوه بر اعضاي مصنوعي خارج از بدن، پروتزهاي داخلي مثل قلب مصنوعي يا اعضاي پيچيده الکترونيکي و مکانيکي مثل دست سيبرنتيکي را نيز طراحي مي کند اما فارغ التحصيل اعضاي مصنوعي، قطعات ساده تري که با ابزار دستي نيز قابل ساخت است مثل پاي مصنوعي عادي يا انواع بريس ها را طراحي کرده و مي سازد. توجه به تفاوت بين اين دو رشته مسئله مهمي است چون عده اي از داوطلبان با اين تصور که رشته اعضاي مصنوعي پزشکي است. اين رشته را انتخاب مي کنند و بعضي از داوطلبان نيز تصور مي کند که هدف اين رشته طراحي روبوت و طراحي سيستم هاي کامپيوتري و الکترونيکي است، در حالي که دانشجوي اين رشته بيشتر به طراحي و ساخت سيستم هاي مکانيکي مي پردازد.

متخصص اعضاي مصنوعي در سه زمينه حمايت از اعضاي ضعيف و ناتوان بدن، ساخت اندام مصنوعي براي عضو از دست رفته و اصلاح ناهنجاري ها فعاليت مي کند. و براي بدست آوردن اين تخصص، دروس پايه مثل آناتومي بدن، علل ناهنجاري ها و بيماري هاي اندام هاي مورد نظر را مطالعه کرده و سپس نحوه ساخت ارتزها و پروتزهاي مختلف را فرا مي گيرد، ارتزهاي اصلاح کننده و ارتزهايي که کمک مي کند تا يک عضو کارآيي خود را داشته باشد.

براي مثال فردي که دچار بيماري فلج اطفال شده است با استفاده از ارتزهاي کمک کننده مي تواند سرپا ايستاده و به فعاليت هاي زندگي خود به صورت مستقل ادامه دهد.

يک بخش از رشته اعضاي مصنوعي به وسايل کمکي نيز به ساخت ويلچر باز مي گردد که البته اين بخش در دانشگاه هاي ايران آموزش داده نمي شود.

توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه: 

دانشجوی این رشته مثل يک مجسمه ساز بايد با گچ مجسمه سازي کار کند و قالب هاي گچي از پا، دست، نيم تنه يا سر و گردن بسازد و مثل يک نجار، آهنگر و کفاش بايد به جوشکاري، تراشکاري، اره کاري، فلزکاري و چرم کاري بپردازد. به عبارت ديگر متخصص اين رشته بايد از دست هايي توانا برخوردار بوده و به کارهاي فني و صنعتي علاقه مند باشد.

دانشجوي اين رشته نیز بايد شم فني داشته باشد و بتواند با وسايل فني کار کند. از نظر علمي نيز دانشجوي اين رشته لازم است که در فيزيک، مکانيک، رياضي، زيست شناسي و زبان انگليسي توانمند باشد. دانشجوي اين رشته بايد داراي جسم و روحي سالم و توانمند باشد تا درانجام کارهاي سنگين اين رشته مثل فلزکاري يا کار با گچ و قالب هاي سنگين دچار مشکل نشود و بتواند بعضي از اوقات چهار ساعت سرپا بايستد و کار کند. در ضمن بايد آمادگي روحي لازم را براي برخورد با بيماران داشته باشد. بيماراني که گاه بسيار دردمند هستند و متخصص اين رشته بايد با صبر و حوصله به آنها ياري دهد.

ساخت دست و پاي مصنوعي مثل مجسمه سازي است و دانشجوي اين رشته نيز بايد مثل يک هنرمند، طبعي لطيف و دست هايي ماهر داشته باشد تا بتواند کاري خوب ارائه دهد. در ضمن بايد اهل کار فني باشد تا در ساخت وسايل کمکي موفق گردد. و بالاخره داشتن روابط اجتماعي خوب در اين رشته بسيار ضروري است چون رشته اعضاي مصنوعي يک رشته خدماتي است و فارغ التحصيل آن بايد با دردمندترين اعضاي جامعه در ارتباط باشد. افرادي که نياز به برخوردي خوب و صبر و حوصله زياد دارند.

درس هاي رشته اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي در مقطع کارشناسي

درس هاي رشته اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي در مقطع کارشناسي

آناتومي انساني 1 و 2

کمک هاي اوليه

ايمني و پيشگيري از سوانح در کارگاه

رياضيات پايه و مقدمات آمار

تکنيک هاي فلزکاري

تکنيک ارتوپدي فني

اصول توانبخشي

خواص مواد (علوم فلزات)

خواص مواد (مواد مصنوعي)

بهداشت عمومي

ارتوپدي

مکانيک

تکنولوژي چوب

تکنيک قطعه سازي

تئوري پروتز 1 و 2 و 3

تئوري ارتز 1 و 2

مديريت صنعتي

روانشناسي معلولين

آناتومي و فيزيولوژي اعصاب

فيزيک

تکنولوژي درودگري

آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي اندام فوقاني

آشنايي با طراحي و ساخت پروتزهاي زير زانو

آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي اندام تحتاني

آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات

آشنايي با طراحي و ساخت پروتزهاي اندام فوقاني

آشنايي با طراحي و ساخت پروتزهاي بالاي زانو

اصول فيزيوتراپي و کاردرماني

ارزشيابي و اندازه گيري عضلاني

آناتومي سطحي

مقاومت مصالح

اصطلاحات پزشکي

راديولوژي

تکنيک چرمکاري

آمار و روش تحقيق

مديريت مراکز ارتوپدي فني

نورولوژي

کنيزيولوژي و بيومکانيک 1 و 2 و 3

کارآموزي در عرصه ارتزهاي زيرزانو

کارآموزي در عرصه ارتزهاي پا

کارآموزي در عرصه ارتزهاي بالاي زانو

کارآموزي در عرصه ارتزهاي ستون فقرات

کارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام فوقاني

کارآموزي در عرصه پروتزهاي مچ پا و پنجه

کارآموزي در عرصه پروتزهاي زيرآرنج

کارآموزي در عرصه پروتزهاي بالاي آرنج

کارآموزي در عرصه پروتزهاي زير زانو

کارآموزي در عرصه پروتزهاي بالاي زانو

کارآموزي در عرصه پروتزهاي لگن

رسم فني 1 و 2