فهرست بستن

مهندسی رباتیك

كاربرد فراگیر رباتها و توسعه اتوماسیون در كارخانه ها به همراه بهره گیری از فناوری پیشرفته اهمیت روزافزون تربیت متخصصین رباتیك را ضروری ساخته است. كشورهای پیشرفته با استفاده از رباتها در محیطهای صنعتی،تحقیقاتی، دفاعی و نیز محیطهای خطرناك نظیر فضا و اعماق دریا و زمین موفقیتهای درخشانی را كسب نموده اند. 
دانشجویان این رشته با یادگیری دروس موردنیاز رشته از ریاضی، فیزیك، كامپیوتر، برق، الكترونیك و دیجیتال، كنترل و مكانیك آمادگی و مهارتهای لازم جهت طراحی سیستمهای رباتیك و اتوماسیون را تحصیل مینمایند. شناسایی، تحلیل، ارزیابی و كنترل فرآیندهای توام با حركت از اهداف اصلی رشته محسوب می گردد. با هدف افزایش توانمندیهای فنی دانشجویان دروس عملی مشتمل بر دروس كارگاهی، آزمایشگاهی، كارآموزی و پروژه در برنامه درسی این رشته گنجانده شده است. امكان ادامه تحصیل این رشته در گرایشهای تخصصی تا سطح كارشناسی ارشد و دكتری میسر است. دانش آموختگان این رشته می توانند در اجرای پروژه های تحقیقاتی و مدرنیزه كردن صنعت كشور و استفاده از رباتها دركارخانه ها همكاری نمایند.