فهرست بستن

مهندسی برق الكترونیك و مخابرات دریایی

هدف این دوره تربیت كارشناس در زمینه شناخت نحوه عملكرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و مدارهای الكترونیكی و مخابراتی است دروس این دوره تركیبی از دروس عمومی، علوم پایه، و دروس اصلی مهندسی برق و دروس تخصصی الكترونیك و مخابرات است.
فارغ التحصیلان این دوره دارای توانائیهای زیر خواهند بود.
ـ مهارت كافی در حد بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سیستمهای خارجی و فراهم نمودن زمینه طراحی این سیستمها و اجرا آنها
ـ شناسایی تكنولوژی جدید و ارزیابی آنها و دارا بودن زمینه لازم برای نوآوری
ـ سرپرستی و نظارت بر فعالیت كاردانها و تنظیم برنامه های آموزشی كاردانی در زمینه های فوق الذكر
ـ شركت در پروژه های تحقیقاتی صنعتی و بررسیهای فنی در زمینه مخابرات
ـ برنامه ریزی و سرپرستی فعالیتهای مربوط به آن
ـ تهیه گزارشهای فنی و عرضه پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود كار