اعداد خون آشام
( Vampire Numbers)
در ریاضیات منظور از عدد خون آشام، یک عدد طبیعی مرکب V شامل تعداد زوجی رقم 2n بوده به طوریکه می توان آن را به صورت حاصلضرب دو عدد طبیعی x و y هر کدام با n رقم نوشت به طوریکه حداکثر یکی از آنها رقم انتهایی اش می تواند 0 باشد و V دقیقا شامل تمام ارقامی است که در x و y استفاده شده اند بدون در نظر گرفتن ترتیب آنها. x و y را (دندان)نیش های V می گویند!به عنوان مثال 1260 یک عدد خون آشام است چرا که
1260=21×60
اما 126000 خون آشام نیست چرا که در تجزیه
126000=21×6000
عامل ها دارای تعداد یکسان رقم نیستند یا
126000=210×600
هر دو دارای رقم انتهایی صفر هستند.
اعداد خون آشام توسط
Clifford A. PickOver
در سال 1994 معرفی و در کتاب keys to infinity فصل 30 در مورد آن نوشت:”به باور آنه رایس نویسنده مشهور رمان، خون آشام ها از بسیاری جهات با ما انسان ها شباهت دارند و به گونه رازآلودی در میانمان زندگی می کنند.
یک سمبل عددی برای خون آشام ها در نظر بگیرید. من اعدادی مثل 2187 را “اعداد خون آشام” مینامم زیرا از حاصلضرب دو عدد(اجداد) 27 و 81 تشکیل شده است. توجه کنید که خون آشام 2187 شامل ارقام یکسان همچون اجداد(والدین)ش است با این تفاوت که این ارقام زیرکانه و درهم مخفی شده اند….”
اعداد خون آشام عبارت اند از:
1260, 1395, 1435, 1530, 1827, 2187, 6880, 102510, 104260, 105210, 105264, 105750, 108135, 110758, 115672, 116725, 117067, 118440, 120600, 123354, 124483, 125248, 125433, 125460, 125500, …
1395=15×93
لذا 1395 یک عدد خون آشام است.